🎗Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

🎗Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9

🎗 Kế hoạch thời gian năm học phù hợp với thực tiễn địa phương.

🎗Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.