Thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCGD - XMC năm 2021 quận Tây Hồ