TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ, ATGT TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG