Căn cứ Công văn số 3078/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2021-2022; Công văn số 182/ PGDĐT ngày 01/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022  cấp tiểu học quận Tây Hồ và tình hình thực tế địa bàn quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn các trường Tiểu học trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021-2022 như sau: